ENG | RUS | EST   Avaleht > Akrobaatika Kool > treeningud lastele > Õppemaksu tasumise kord
transbg

Õppemaksu tasumise kord

Lisa 1

Õppemaksu tasumise kord

1. Õppemaksu suurus ning tasumise tähtajad igaks järgnevaks õppeaastaks määratakse Kooli poolt ning kehtestatakse hiljemalt 1. septembril.

2. Õppemaksu tasub Vanem ülekandega MTÜ Eksperimentaalse Liikumise Keskuse Swedbank’i arvelduskontole nr EE982200221011689406 vastavalt hinnakirjale. Maksekorraldusel  märkige  palun  Õpilase ees- ja perekonnanimi ja kuu, mida tasute. Kool  ei väljasta arveid. Palume õppemaks tasuda ettemaksuna aasta- või kuumaksuna.

Tasudes kuu kaupa, palume tasuda ettemaksuna iga kuu kümnendaks kuupäevaks (septembrikuu õppemaks kuulub tasumisele 15.09). Aastamaksu tasumisetähtaeg on 25. september. Aastamaksu võib tasuda ka kahes võrdses osas 25. septembriks ja 25. jaanuariks. (alates
07.08.2018)

 

3. Õppemaks ei sisalda tasu treeninglaagrite, individuaalõppe, varustuse ja võistlustegevusega seotud kulutuste eest.

4. Koolil on õigus korrigeerida õppemaksu suurust 2 korda aastas, teatades Vanemale hinnatõusust vähemalt üks kuu ette.

5. Õppemaksu mittetähtaegsel tasumisel on Koolil õigus nõuda viivist 0,2% tähtaegselt tasumata õppemaksu summalt iga viivitatud päeva eest.

6. Kui Vanemal on Õpilase eest  kohustus Koolile tasuda üheaegselt Lepingust tulenevaid erinevaid kohustusi , arvestatakse  esimeses järjekorras makstuks viivis ning seejärel teised kohustused.

7. Õppemaks tasutakse  käesolevas lisas sätestatud Kooli arveldusarvele viisil, mis kindlustab õppemaksu laekumise hiljemalt käesolevalisa  punktis 2 märgitud tähtajaks.

8. Õppemaksu tasumata jätmise korral kolmel järjestikusel kuul, 
arvestatakse õpilane rühma nimekirjast välja kuni võlgnevuse tasumiseni. (alates 07.08.2018)

9. Makseraskuste tekkimisel palume sellest viivitamatult  kirjalikult Kooli teatada. Majanduslikel, tervislikel või muudel mõjuvatel põhjustel on kirjaliku taotluse alusel võimalik taotleda osalist või täielikku õppemaksust vabastust teatud perioodiks või kogu õppeaastaks. Avaldusel peab olema märgitud soodustuse taotlemise põhjus. Avalduse vaatab üle MTÜ Eksperimentaalse Liikumise Keskuse juhatus ja teeb otsuse iga avalduse kohta eraldi.

Juhime tähelepanu, et makseraskuse korral on  abisaamiseks võimalik pöörduda kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonna poole.

10. Õppemaksu võlgnevuse või mittetähtaegse tasumise korral kaotab õpilane käesoleva lisa punktis 9 toodud soodustuse. Tundidest puudumine ei vabasta õppemaksu maksmise kohustusest.

11. Kui Õpilane lõpetab  Koolis õppimise poole õppeaasta pealt, siis ettemakstud õppemaks tagastamisele ei kuulu. Treeningutest loobumisest, osaliselt või täielikult, peab Vanem Kooli teatama kirjalikult vähemalt üks kuu ette. Treeningutest loobumine ei vabasta Vanemat kokkuleppe alusel tekkinud kohustuse täitmisest kuni kokkuleppe kehtimise lõpuni.

12. Kool võib kokkuleppest loobuda igal ajal, teatades sellest kirjalikult vähemalt üks kuu ette.

© 2019 MTÜ Eksperimentaalse Liikumise Keskus