ENG | RUS | EST   Avaleht > Akrobaatika Kool > treeningud lastele > Õppemaksu tasumise kord ja kokkulepe
transbg

Õppemaksu tasumise kord ja kokkulepe

AKROBAATIKA KOOLI ÕPILASE VANEMA JA KOOLI VAHELINE KOKKULEPE

Käesolev Akrobaatika Kooli treeningutel osalemise kokkulepe (edaspidi Kokkulepe) on sõlmitud MTÜ Eksperimentaalse Liikumise Keskuse, registrikood 80060223, (edaspidi Kool), ja õpilase/lapse (edasipidi Õpilane/Laps) lapsevanema (edaspidi Vanem) vahel.

1. VANEMA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

1.1 Vanemal on õigus saada teavet Kooli treeningute korralduse ja õppekava kohta.

1.2 Vanemal on õigus saada treenerilt tagasisidet treeningute ja oma Lapse arengu kohta.

1.3 Vanem kohustub Lapse varustama treeningtegevuseks vajalike vahenditega ning tagama Lapse treeningutele õigeaegse saabumise ja lahkumise.

1.4 Vanem kohustub kontrollima perearsti (vajadusel vastava spetsialisti) juures, et Laps on terve osalemaks
akrobaatikatreeningutel ja informeerima Kooli kirjalikult Lapsetervislike erivajaduste olemasolust.

1.5 Vanem on kohustatud treeningutel osalemise eest tasuma õppemaksu vastavalt õppemaksu tasumise korrale ja kehtivale hinnakirjale (Lisa 1 ja Lisa 2 - vt. kodulehele).

2. KOOLI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1 Koolil on õigus teha muudatusi treeningute töökorralduses, sealhulgas muuta pakutavate teenuste toimumisaega, teatades sellest eelnevalt Vanemale mõistliku aja jooksul.

2.2 Kool kohustub treeninguid läbi viima septembrikuu teisest nädalast kuni maikuu lõpuni vastavalt Kooli poolt kehtestatud treeningute graafikule.

2.3 Kui Kool ei otsusta teisiti, ei toimu õppetööd riiklikel pühadel ning koolivaheaegadel (vt. koduleheküljelt)

2.4 Kool kohustub võimaldama Lapse osavõtu treeningtegevusest.

2.5 Kool kohustub viima läbi treeninguid viisil, mis vähendab riski, mis seaks ohtu Lapse tervisliku seisundi, miinimumini.

2.6 Kool kindlustab Lapse treeningtegevuse vastavalt õppekavale kvalifitseeritud akrobaatikatreenerite ja oma ala spetsialistide juhendamisel.

2.7 Kool kohustub tegutsema ja käituma Lapse huvides ja Last tema arengus toetama.

2.8 Koolil on õigus jäädvustada Lapse isiku kujutist fotol, filmis või televisioonis mis tahes Kooli poolt teostataval eetilisel, moraalsel ja mõistlikul viisil. Koolil on õigus kasutada Lapse kujutist Kooli poolt tehtavas reklaamis.

2.9 Koolil on õigus vajadusel lastega lapsevanemate juuresolekuta läbi viia arenguvestlusi.

3. LEPINGU LÕPPEMINE

3.1. Kool võib kokkuleppest loobuda igal ajal, teatades sellest kirjalikult vähemalt üks kuu ette.

3.2. Lapse treeningutest loobumisest peab Vanem Kooli teatama kirjalikult vähemalt üks kuu ette. Treeningutest loobumine ei vabasta Vanemat kokkuleppe alusel tekkinud kohustuse täitmisest kuni kokkuleppe kehtimise lõpuni.

 

Lisa 1

ÕPPEMAKSU TASUMISE KORD

1. Õppemaksu suurus ning tasumise tähtajad igaks järgnevaks õppeaastaks määratakse Kooli poolt ning kehtestatakse hiljemalt 1.
septembril.

2. Õppemaksu tasub Vanem vastavalt lapsevanemale/hooldajale väljastatud arvele.

3. Õppemaks ei sisalda tasu treeninglaagrite, individuaalõppe, varustuse ja võistlustegevusega seotud kulutuste eest.

4. Koolil on õigus korrigeerida õppemaksu suurust 2 korda aastas, teatades Vanemale hinnatõusust vähemalt üks kuu ette.

5. Õppemaksu mittetähtaegsel tasumisel on Koolil õigus nõuda viivist 0,2% tähtaegselt tasumata õppemaksu summalt iga viivitatud
päeva eest.

6. Kui Vanemal on Õpilase eest kohustus Koolile tasuda üheaegselt Lepingust tulenevaid erinevaid kohustusi , arvestatakse esimeses järjekorras makstuks viivis ning seejärel teised kohustused.

7. Õppemaks tasutakse käesolevas lisas sätestatud Kooli arveldusarvele viisil, mis kindlustab õppemaksu laekumise hiljemalt väljastatud arvele märgitud tähtajaks.

8. Õppemaksu tasumata jätmise korral kolmel järjestikusel kuul, arvestatakse õpilane rühma nimekirjast välja kuni võlgnevuse tasumiseni. (alates 07.08.2018)

9. Makseraskuste tekkimisel palume sellest viivitamatult kirjalikult Kooli teatada. Majanduslikel, tervislikel või muudel mõjuvatel põhjustel on kirjaliku taotluse alusel võimalik taotleda osalist või täielikku õppemaksust vabastust teatud perioodiks või kogu õppeaastaks. Avaldusel peab olema märgitud soodustuse taotlemise põhjus. Avalduse vaatab üle MTÜ Eksperimentaalse Liikumise Keskuse juhatus ja teeb otsuse iga avalduse kohta eraldi.

Juhime tähelepanu, et makseraskuse korral on abi saamiseks võimalik pöörduda kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonna poole.

10. Õppemaksu võlgnevuse või mittetähtaegse tasumise korral kaotab õpilane käesoleva lisa punktis 9 toodud soodustuse. Tundidest puudumine ei vabasta õppemaksu maksmise kohustusest.

11. Kui Õpilane lõpetab Koolis õppimise poole õppeaasta pealt, siis ettemakstud õppemaks tagastamisele ei kuulu. Treeningutest loobumisest, osaliselt või täielikult, peab Vanem Kooli teatama kirjalikult vähemalt üks kuu ette. Treeningutest loobumine ei vabasta Vanemat kokkuleppe alusel tekkinud kohustuse täitmisest kuni kokkuleppe kehtimise lõpuni.

12. Kool võib kokkuleppest loobuda igal ajal, teatades sellest kirjalikult vähemalt üks kuu ette.

© 2020 MTÜ Eksperimentaalse Liikumise Keskus