ENG | RUS | EST   Avaleht > Akrobaatika Kool > treeningud lastele > Kokkulepe
transbg

Kokkulepe

AKROBAATIKAKOOLI ÕPILASE VANEMA JA KOOLI VAHELINE KOKKULEPE
 

Käesolev Akrobaatikakooli treeningutel osalemise kokkulepe (edaspidi Kokkulepe) on sõlmitud 07.08.2018 MTÜ Eksperimentaalse Liikumise Keskuse, registrikood 80060223, (edaspidi Kool), ja õpilase/lapse (edasipidi Õpilane/Laps) lapsevanema (edaspidi Vanem) vahel.
 

1. VANEMA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

1.1 Vanemal on õigus saada teavet Kooli treeningute korralduse ja õppekava kohta.

1.2 Vanemal on õigus saada treenerilt tagasisidet treeningute ja oma Lapse arengu kohta.

1.3 Vanem kohustub Lapse varustama treeningtegevuseks vajalike vahenditega ning tagama Lapse treeningutele õigeaegse saabumise ja lahkumise.

1.4 Vanem kohustub kontrollima perearsti (vajadusel vastava spetsialisti) juures, et Laps on terve osalemaks akrobaatikatreeningutel ja informeerima Kooli kirjalikult Lapsetervislike erivajaduste olemasolust.

1.5 Vanem on kohustatud treeningutel osalemise eest tasuma õppemaksu vastavalt õppemaksu tasumise korrale ja kehtivale hinnakirjale (Lisa 1 ja Lisa 2).
 

2. KOOLI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1 Koolil on õigus teha muudatusi treeningute töökorralduses, sealhulgas muuta pakutavate teenuste toimumisaega, teatades sellest eelnevalt Vanemale mõistliku aja jooksul.

2.2 Kool kohustub treeninguid läbi viima septembrikuu teisest nädalast kuni maikuu lõpuni vastavalt Kooli poolt kehtestatud treeningute graafikule.

2.3 Kui Kool ei otsusta teisiti, ei toimu õppetööd riiklikel pühadel ning koolivaheaegadel.

2018/2019 õppeaasta treeningtegevus toimub 3. september 2018. a. - 31. mai 2019. a.

2018/2019 õppeaasta koolivaheajad
I vaheaeg 22. oktoober 2018. a kuni 27. oktoober 2018. a
II vaheaeg 23. detsember 2018. a kuni 5. jaanuar 2019. a
III vaheaeg 24. veebruar 2019. a kuni 2. märts 2019. a
IV vaheaeg 19. aprill 2019. a kuni 27. aprill 2019. a

2018/2018 õppeaasta riigipühad (trenne ei toimu)
24. veebruar 2019 a - Iseseisvuspäev, Eesti Vabariigi aastapäev
19. aprill 2019 a - Suur reede
21. aprill 2019 a - Ülestõusmispühade 1. püha
1. mai 2019 a - Kevadpüha

 

2.4 Kool kohustub võimaldama Lapse osavõtu treeningtegevusest.
2.5 Kool kohustub viima läbi treeninguid viisil, mis vähendab riski, mis seaks ohtu Lapse tervisliku seisundi, miinimumini.
2.6 Kool kindlustab Lapse treeningtegevuse vastavalt õppekavale kvalifitseeritud akrobaatikatreenerite ja oma ala spetsialistide juhendamisel.
2.7 Kool kohustub tegutsema ja käituma Lapse huvides ja Last tema arengus toetama.
2.8 Koolil on õigus jäädvustada Lapse isiku kujutist fotol, filmis või televisioonis mis tahes Kooli poolt teostataval eetilisel, moraalsel ja mõistlikul viisil. Koolil on õigus kasutada Lapse kujutist Kooli poolt tehtavas reklaamis.
2.9 Koolil on õigus vajadusel lastega lapsevanemate juuresolekuta läbi viia arenguvestlusi.

3. LEPINGU LÕPPEMINE

3.1. Kool võib kokkuleppest loobuda igal ajal, teatades sellest kirjalikult vähemalt üks kuu ette.

3.2. Lapse treeningutest loobumisest peab Vanem Kooli teatama kirjalikult vähemalt üks kuu ette. Treeningutest loobumine ei vabasta Vanemat kokkuleppe alusel tekkinud kohustuse täitmisest kuni kokkuleppe kehtimise lõpuni.

© 2021 MTÜ Eksperimentaalse Liikumise Keskus